Allmänna villkor

NBS Allmänna Villkor

Senast uppdaterad 2023-02-28

Dessa Allmänna Villkor gäller för avtal ingånget mellan Nordic Boat Security AB med organisationsnummer 559347-4611, hädanefter benämnt ”NBS”, och Kund.

1. Definitioner

NBS är leverantör av Produkt(er) och/eller Tjänst(er).

Kund är den fysiska-, eller juridiska person som är köpare av Produkt(er) och/eller Tjänst(er) från NBS.

Med Fordon avses fritidsbåt, vattenskoter, husbil, husvagn och/eller annat rekreationsfordon.

Avtalet är det köpeavtal som undertecknats av NBS och Kund för köp och/eller installation av Produkt(er) (även kallat ”Installationsavtalet) i Kunds Fordon och/eller Tjänst(er) tillhandahållna i kombination med de köpta Produkterna. Avtalet är upprättat i två (2) exemplar, ett till vardera part.

Installationsobjekt är det Fordon och/eller annat objekt som Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem ska installeras i eller redan är installerade i och till de Produkter Tjänsterna är kopplade till.

Produkten(er) avser den/de Produkt(er) som Kund enligt Avtalet förvärvar från NBS och som efter fullt erlagd betalning av faktura/fakturor äger (hädanefter även kallat Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervaknings-system och/eller -produkter).

Tjänst avser löpande Tjänst(er) tillhandahållna av NBS och dess samarbetspartner(s).

NBS Övervakningstjänst är ett Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem uppkopplat till Westra Security’s (org.nr; 559201- 9664, hädanefter benämnt WS) larmcentral. WS är en samarbetspart till NBS med auktorisation för larmcentral. Kund ingår endast avtal med NBS.

Med Åtgärdslista förstås det formulär som NBS tillhandahåller digitalt eller fysiskt, på/i vilket Kund upprättar instruktioner, lämnar uppgifter om kontaktpersoner, egna behörighetskoder och övrig kompletterande information som NBS och/eller WS skriftligt begärt för att utföra Tjänster enligt Avtalet. Kund ansvarar för att hålla NBS uppdaterade med nämnda uppgifter. Tjänster kan inte levereras om Åtgärdslista inte är skriftligt upprättad och/eller skriftligt uppdaterad med relevant information.

Med Väktarutryckning avses utryckning och larmhantering utförd av auktoriserat väktarbolag anlitat av NBS eller via WS. Väktare påkallas efter godkännande av Kund eller beslut av WS’s larmoperatör, baserat på Åtgärdslistan.

Hemmahamn och/eller Uppställningsplats är den plats där Kunds fordon varaktigt förvaras och normalt återfinns. Detta utgör grund för att avgöra om Väktarutryckning är möjlig i Tjänsten ”NBS Övervakningstjänst”.

2. Avtalets omfattning och förutsättningar

2.1 Villkoren gäller då Produkter och/eller Tjänst är levererad till ett Fordon.

2.2 De Produkter som ska ingå i ”NBS Övervakningstjänst” ska samtliga vara levererade av NBS.

2.3 NBS Övervakningstjänst förutsätter att NBS och/eller NBS Samarbetspartner har installerat Produkterna och/eller säkerställt dess funktion.

2.4 För att ”NBS Övervakningstjänst” skall påbörjas ska Kund i förskott betala för Tjänsten avseende överenskommen period och tillhandahållit en ”Åtgärdslista” som verifierats och skriftligt godkänts av NBS och/eller WS.

2.5 I det fall Fordonet är utrustat med spårsändare och WS’s larmcentral får GPS-position på Fordonet utanför angiven hemmahamn och/eller uppställningsplats men inom beskrivet utrycknings- och serviceområde kan Väktarutryckning påkallas av Kund och/eller Larmcentralens personal utifrån Kunds ”Åtgärdslista”.

2.6 Larmsystemet kommunicera genom 2G/3G-GSM, 4G/LTE och/eller bredband. Kommunikation via mobilt nät förutsätter att Larmsystemets centralenhet är utrustad med, eller uppkopplad till, ett 2G/3G/4G-LTE-modem och/eller extern router med motsvarande kommunikation och mottagning med ett aktiverat SIM-kort, samt att det finns mobiltäckning. Täckning för, och anslutning till, det mobila nätet varierar mellan geografiska områden och kan även komma att förändras över tid. NBS kan därför inte garantera tillgång till och/eller kontakt med 2G/3G-GSM nätet eller 4G/LTE-nätet för larmöverföring. Om 2G/3G-GSM nätet läggs ned från enskilda, flera och/eller alla operatörer samt att det inte finns något 4G/LTE-när har NBS och/eller dess samarbetspartners ingen skyldighet att tillhandahålla Tjänsten eller ersättningsprodukt. Det av oss tillhandahållna SIM-kortet för 2G/3G/4G/LTE kommunikation till larmsystemets huvudenhet får inte användas för andra ändamål än för larmöverföring till larmcentral och/eller Kund via tillverkarens app.

2.7 Kund ansvarar för att Larmsystemets centralenhet och/eller spårsändare alltid har strömtillförsel. Se Punkt 7 för mer information om Kunds ansvar.

2.8 För förmedling av larm och händelser, t.ex. servicelarm som strömavbrott och batteribyte, brandlarm, på- och avlarmning, m.m., krävs att Kund skapar ett användarkonto på den/de webb-/mobilappar (även kallat app och/eller appar) som är kopplade till Produkterna och/eller Tjänst/Tjänster. Meddelande om registrerade händelser från Kunds larm och spårningsutrustning kan komma via respektive app, push-notiser, e-post och/eller SMS beroende på vilken hårdvara Kund har och kopplade Tjänst/Tjänster.

2.9 Kund och dennes kontaktpersoner enligt ”Åtgärdslistan” ska ha WS’s larmcentralsnummer inlagt i telefonkatalogen för att veta att det är de som ringer och/eller försökt ringa.

2.10 NBS äger rätten att omedelbart pausa och/eller avsluta avtalade Tjänster vid Kunds uteblivna betalning. Detta innebär att NBS och/eller dess samarbetspartners inte har några skyldigheter att leverera några Tjänster till Kund.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 De personuppgifter Kund lämnar, såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer, hanterar NBS och dess samarbetspartners i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. NBS och dess samarbetspartners behandlar Kunds personuppgifter, inklusive användning av Tjänsterna och eventuell utlösning av larm med verifieringsbilder från händelser, för att kunna uppfylla detta Avtal. NBS, och dess samarbetspartners, kommer att behandla uppgifterna för att fullgöra åtaganden enligt Avtalet, bland annat för att administrera Kunds Tjänst(er), samt för att informera om NBS egna och samarbetspartners Tjänster. Ytterligare information om NBS behandling av personuppgifter finns på www.nordicboatsecurity.se/integritetspolicy.

5. Fakturering och betalning

5.1 I samband med att Kund beställer Produkter och/eller Tjänster av NBS har NBS rätt att genomföra sedvanliga kontroller, såsom kreditprövning, för att bedöma om Kunds beställning kan accepteras.

5.2 Fakturering och betalning av Kunds beställda Produkter sker med 25% förskott innan installation påbörjas. Resterande 75% betalas efter avslutad installation med tio (10) dagars betalningsfrist tillsammans med första abonnemangsbetalningen och/eller eventuell tilläggsbeställning till Installationsavtalet. Detta gäller så länge inget annat är överenskommet mellan parterna.

5.3 Tjänst(er) som köps av NBS betalas i förskott månads-, kvartals-, säsongs- eller årsvis beroende på Tjänst och avtalad avtalsperiod;

5.4 Debitering för Väktarutryckning baseras på ingånget Avtal och avtalsperiod och faktureras separat.

5.5 NBS erbjuder e-faktura, PDF-faktura på mail eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 50 kronor per faktura.

5.6 Fakturering och betalning för utbyggnad, modifiering, service och/eller reparation på Kunds Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem, som sker utanför Installationsavtalet och/eller eventuella garantiärenden, såsom t.ex. begärd eller utbyte av trasig utrustning, sker i efterskott med tjugo (20) dagars betalningsfrist om inte annat avtalats.

5.7 Om betalning inte är NBS tillhanda senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen per påbörjad månad. Kund är skyldig att utge ersättning för NBS’s kostnader avseende skriftlig betalningspåminnelse.

6. Garantier

6.1 NBS erbjuder tolv (12) månaders garanti eller vad tillverkaren garanterar på Produkter sålda och installerade av NBS.

6.2 Produktgarantin innebär att NBS reparerar eller byter ut produkt med tekniskt fel utan extra kostnad under avtalstiden. NBS garanterar dessutom att installerad Produkt är, eller kommer att ersättas av Produkt som är, kompatibel med Larmsystemet. Detta innebär att om Produkt med tekniskt fel måste bytas ut och ny produkt inte fungerar med Larmtjänsten så ansvarar NBS för att anpassa Larmsystemet med produkter utan extra kostnad för Kund.

6.3 Produktgarantin omfattar inte förbrukningsmateriel eller kompletterande produkter, såsom exempelvis batterier, larmbrickor, fjärrkontroller eller smartplugs. Produktgarantin omfattar inte heller fel som orsakats av yttre åverkan, t.ex. hantverkare eller av att Kund eller annan användare av Produkterna och/eller Tjänsten varit vårdslös eller brutit mot NBS instruktioner.

6.4 NBS lämnar tolv (12) månaders installationsgaranti på utfört installationsarbete såsom montering och placering av Produkter.

7. Kunds ansvar

7.1 Kund ansvarar för att det Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem NBS levererat och installerat i Fordon och Tjänst används på rätt sätt enligt Larmlagen (1983:1097) och att alla användare av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och Tjänsterna är informerade om dess funktioner och hur det ska användas. Kund förbinder sig att vårda och inte göra ingrepp i Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet så att funktion bibehålls och tillhörande Tjänst(er) går att levereras av NBS och/eller dess samarbetspartners.

7.2 Kund ansvarar för att de produkter som ingår i det Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem NBS levererat och installerat i Kunds Fordon hanteras och används i enlighet med NBS och/eller tillverkarens instruktioner och bruksanvisning. Om inte dessa instruktioner och/eller bruksanvisning följs vid hantering och användning av Produkterna så kan det påverka systemens funktion och NBS eller dess samarbetspartners möjlighet att leverera köpt Tjänst.

7.3 I samband med installation av Kunds beställda Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem ska Kund upprätta en Åtgärdslista. NBS Övervakningstjänst kan inte påbörjas och/eller levereras så länge NBS inte har mottagit sådan Åtgärdslista samt godkänt den tillsammans med dess samarbetspartner WS. Detta oaktat att debitering skett. Kund ansvarar för att Åtgärdslistan vid var tid innehåller uppdaterade, korrekta och relevanta uppgifter. Kund ansvarar för att angivna kontaktpersoner har lämnat sitt samtycke till att registreras som kontaktpersoner med angivande av namn, adress och telefonnummer i NBS och/eller dess samarbetspartners system.

7.4 Kund ansvarar för att Hemmahamn och/eller Uppställningsplats är inom de geografiska områden som väktarutryckning är tillgänglig samt att det året om finns farbara vägar för personbil till angiven Hemmahamn och/eller Uppställningsplats.

7.5 Kund ska lämna NBS, eller den installatör NBS anvisar, tillträde till Installationsobjektet (exempelvis båten) vid installation, service och reparation av Produkten/Produkterna. Kund ger NBS rätt att via fjärrstyrning utföra systemkonfiguration, hämta upp och ladda ner information samt utföra fjärrservice. Vidare ska Kund lämna NBS, dess samarbetspartners och/eller WS’s samarbetspartners, tillträde till Installationsobjektet för att NBS ska kunna fullgöra dess skyldigheter enligt Avtal.

7.6 Kund ansvarar för att införskaffa eventuella erforderliga tillstånd som myndigheter har och/eller kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Produkten/Produkterna samt bibehålla dessa under avtalstiden.

7.7 För utövande av Väktarutryckning ska NBS och/eller WS’s samarbetspartners erhålla access till Fordonet för utförande av avtalad Tjänst. För detta ska Kund tillse att inneha nödvändiga tillstånd från markägare eller dylikt (så som båtklubb) där Fordonet är placerat, inklusive dock ej begränsat till ett stängt/inhägnat område. All nödvändig information för uppfyllande av denna punkt måste framgå i ”Åtgärdslistan”.

7.8 Kund ska regelbundet, dock minst två gånger per kalenderår, testa Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och omgående skriftligen rapportera eventuella fel till NBS.

7.9 Kund ska skriftligen underrätta NBS om alla förändringar som kan påverka Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet funktion och/eller möjligheten att leverera NBS Övervakningstjänst.

7.10 Kund ansvarar att:

  • Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och dess trådbundna enheter konstant har tillgång till och tillräckligt med erforderlig ström för övervakning,
  • Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet har erforderligt med ström för att hantera ett larmläge,
  • alla trådlösa enheter till Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet har fungerande batterier,
  • batterier byts ut omgående på de trådlösa enheter som larmar om lågt batteri,
  • hålla Installationsobjektet och dess egendomar försäkrade genom att teckna egen ansvars- och egendomsförsäkring och
  • vidta alla åtgärder som kan begäras för att förhindra att skador uppstår på person, Fordonet, tredje man och/eller dennes egendom.

7.11 NBS ansvarar inte för någon skada, vare sig direkt eller indirekt, person-, egendom-, ekonomisk eller ekonomisk följdskada som orsakats av att Kund inte fullgjort sitt åtagande enligt punkterna 7.1-7.10 ovan.

8. NBS’s ansvar

8.1 Förutom av vad som framgår av 8.2 – 8. 3 innebär leverans av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem och/eller Tjänst/Tjänster ingen garanti eller liknande åtagande från NBS eller NBS’s samarbetspartners sida för att direkt eller indirekt, person-, egendom-, ekonomisk eller ekonomisk följdskada uppstår på Kunds Fordon, annans egendom eller person. Installation av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och leverans av Tjänst är endast en åtgärd för att förbättra säkerheten vid eventuell brand, stöld, frost, vatteninträngning, inbrott eller liknande som Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet är designat för att förbättra säkerheten för.

8.2 Om NBS eller dess samarbetspartners brister i uppfyllandet av NBS åtaganden i enlighet med Avtal gällande leverans och installation av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och/eller leverans av Kunds Tjänst(er) åtar sig NBS att avhjälpa bristen på egen bekostnad. Kund kan behöva bistå vid felavhjälpning.

8.3 Vid NBS eller NBS samarbetsparter försummelse vid utförande av Tjänst eller fel i levererad Produkt ansvarar NBS för den direkta skada som Kund lider och som är direkt orsakad av fel i Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet eller försummelse vid utförandet av Tjänsten. Det åligger Kund att visa att det förelegat ett fel i Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet eller försummelse vid utförandet av Tjänsten och att det är den direkta orsaken till skadan.

8.4 Även om ett fel föreligger enligt punk 8.2-8.3 har NBS och/eller dess samarbetspartners inget ansvar för uppkommen skada om NBS kan visa att felet beror på ett hinder utanför NBS kontroll och som NBS skäligen inte kunde ha övervunnit eller undvikit. NBS ansvar omfattar inte förlust i näringsverksamhet. NBS ansvar är aldrig mer omfattande än vad som följer av gällande konsumentlagstiftning för produkter och tjänster, såsom Konsumenttjänstlagen och Konsumentköplagen.

8.5 NBS och dess samarbetspartner ansvarar inte i någon situation för ekonomiska följdskador till följd av fel i Produkt eller vid försummelse vid utförande av Tjänst.

8.6 Vid brist i uppfyllelsen av NBS åtaganden enligt Avtal ska Kund inom skälig tid efter att Kund upptäckt bristen (reklamation) skriftligen meddela NBS. Kund kan göra en reklamation till NBS genom att kontakta NBS via e-mail: reklamation@nordicboatsecurity.se eller NBS hemsida under ”kontakta oss” och välj reklamation. Viktigt är att Kund inkluderar en tydlig referens (exempelvis avtals- och/eller fakturanummer), information om vad som ska reklameras, anledning och eventuellt andra underlag som stödjer Kunds begäran om reklamation samt kontaktuppgifter så som mailadress och telefonnummer.

9. Ångerrätt

9.1 I det fall Avtal ingås mellan NBS och Kund så som privatperson (konsument) tillämpas lagen om distansavtal (2005:59). Lagen ger Dig som konsument rätt att frånträda Avtalet utan att ange några särskilda skäl, om detta sker inom fjorton (14) dagar räknat från den dagen du mottagit sista produkten vid installation. Ångerrätten utövas genom att kontakta NBS via e-mail: reklamation@nordicboatsecurity.se eller NBS hemsida under ”kontakta oss” och välj reklamation. Viktigt är att en tydlig referens anges (exempelvis avtals- och/eller fakturanummer) till det avtal som önskas frånträdas. Konsument kan alltid ångra avtalsingåendet genom att använda Konsumentverkets standardformulär, se vidare www.konsumentverket.se.

9.2 Vid frånträdelse av Avtalet återbetala NBS det som eventuellt har betalats till NBS för tillhandahållna Produkt(er) och/eller Tjänst(er). Eventuell debitering för genomförd installation i form av arbetstid (ska framgå på accepterad offert och/eller faktura/fakturor) kommer inte att återbetalas. Återbetalningen kommer ske skyndsamt och inte senare än fjorton (14) dagar från och med det datum NBS underrättades om Kunds beslut att frånträda Avtalet.

9.3 Ångerrätten innebär att Avtalet frånträds och Tjänst(er) upphör. Om Produkt(er) har levererats och installerats i Kunds Fordon i samband med avtalets ingående och dessa inte lämpligen kan återsändas med post eller om det gäller specialprodukter som inte får hanteras av Kund, hämtar NBS dessa Produkter på vår bekostnad. I annat fall tillåter NBS att samtliga levererade Produkter monteras ned och skickas tillbaka till NBS på Kunds bekostnad. Vid nedmontering av Produkter, oavsett om det görs av Kund eller NBS, åtgärdar NBS inte skruvhål, ytskikt och annan normal åverkan till följd av att Produkterna varit monterade. I det fall montering har krävt en permanent montering på plats, såsom limmat fäste bakom produkterna, kommer dessa att lämnas kvar.

9.4 I de fall NBS hämtar Produkterna ska Kund eller någon i dennes ställe finnas tillgänglig på avtalad tid för nedmontering. För det fall Kund eller någon i dennes ställe inte finns tillgänglig utan NBS måste än en gång åka till Installationsobjektet vid nytt tillfälle, äger NBS rätt att debitera Kund enligt NBS sedvanliga taxor.

9.5 Kund ansvarar endast för Produkternas minskade värde till följd av hantering som strider mot NBS instruktioner.

10. Ändring av villkor m.m.

10.1 NBS förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och NBS rutiner för Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och Tjänsten. NBS meddelar Kund ändringen per e-post eller skriftligen på annat sätt i enlighet med Kunds kontaktinformation senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Om Kund inte accepterar de nya villkoren har Kund rätt att säga upp Avtalet utan kostnad senast den dag då ändringen träder i kraft. Kund kommer inte att påverkas av villkorsändringen under uppsägningstiden.

10.2 NBS äger rätt att justera avgiften för Avtal som löper tills vidare. NBS meddelar Kund ändringen per e-post eller skriftligen på annat sätt i enlighet med Kunds kontaktinformation minst tjugo (20) dagar innan ändringen träder i kraft.

10.3 För Avtal som löper med viss bestämds avtalsperiod äger NBS endast rätt att justera avgiften under avtalsperioden med hänsyn till för NBSs ökade kostnader Exempel på sådana omständigheter är ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter eller kostnadsökningar i förhållande till underleverantörer. Förändringen gäller dock först från nästa avtalsperiod.

10.4 NBS informerar Kund per e-post eller skriftligen på annat sätt i enlighet med Kunds kontaktinformation om ändring av avgift minst tjugo (20) dagar innan ändringen träder i kraft. Om Kund inte vill godta ändringen har Kund rätt att säga upp Avtalet utan kostnad senast den dag då ändringen träder i kraft. Kund kommer inte att påverkas av avgiftsändringen under uppsägningstiden.

11. Överlåtelse av avtal

11.1 Om Kund överlåter Fordon vari Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem är installerat och Tjänst levereras av NBS, är Kund förpliktad att fullfölja Avtalet såvida inte Avtalet överförs på den nye ägaren av Fordonet på samma villkor. Om Kund överlåter Fordonet där Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet är installerat, får den nya ägaren, efter såväl NBS som den nya ägarens skriftliga godkännande, kostnadsfritt inträda i Kunds ställe. Den nye ägaren inträder i så fall som part i Avtalet och övertar Kunds samtliga rättigheter och skyldigheter.

11.2 NBS äger rätt att överlåta alla sina ingångna Avtal till annan Part med förbehåll för Kunds rätt enligt Avtal.

12. Avtalets upphörande och uppsägning

12.1 Avtalet gäller tills vidare, om inte annat särskilt avtalats. Kund kan säga upp ett Avtal som gäller tills vidare genom att skriftligen underrätta NBS via e-post till info@nordicboatsecurity.se om uppsägningen eller vår hemsida under ”kontakta oss” och välj ”Överlåtelse eller avslutande av Uppkoppling till larmcentral”. Vid uppsägning måste Personlig behörighetskod anges eller annan kundspecifik uppgift för verifikation så att NBS kan säkerställa Kunds identitet.

12.2 Uppsägningstiden för löpande månadsabonnemang är tre (3) abonnemangs-månader från och med dag för uppsägning eller från och med den dag då villkors- eller prisändringen som föranledde uppsägningen träder i kraft.

12.3 För de avtal som löper med specifik avtalsperiod, exempelvis kvartals-, säsongs- eller årsabonnemang, kan avtalet sägas upp under avtalsperioden dock senast 30 dagar innan sista dagen i avtalsperioden. Vid uppsägning löper avtalet till och med sista dagen i aktuell avtalsperiod. Om inte uppsägning görs innan sista dagen för uppsägning påbörjas nästa kvartals-, säsongs- eller årsabonnemang att gälla och NBS kommer fakturera Kund för kommande avtalsperiod.

12.4 Vid väsentliga missförhållanden eller om NBS eller Kund går i konkurs, inställer betalningar, inleder ackordsförfarande eller på annat sätt kan antas vara på obestånd, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

12.5 Kund har rätt att säga upp Avtalet vid ändringar i villkor m.m. enligt punkterna 10.1 och 10.4.

12.6 Kund har full äganderätt till alla installerad Produkt(er) efter fullgjord betalning till NBS. Vid ej fullgjord betalning och då Avtalet sagts upp av någon Part, skall installerade Produkt(er) nedmonteras från Installationsobjektet av en av NBS godkänd installatör vid en avslutsservice. Även larmdekaler och skyltar kommer att avlägsnas. NBS är inte ansvariga för märken eller skador som kan uppstå som en följd av normal nedmontering.

12.7 Kund ska vara behjälplig med att avtala om tid efter Avtalets upphörande då Kund kan vara tillgänglig och ge NBS och/eller anvisad Samarbetspartner tillträde till Installationsobjektet för en avslutsservice där NBS monterar ner- och hämtar Produkt(er), larmskyltar och dekaler samt SIM-kort. Denna avslutsservice sker kostnadsfritt vid avtalad tid. Om Kund inte avtalar om tid eller inte lämnar NBS tillträde för avslutsservice äger NBS rätt att ansöka om handräckning för kontroll samt återtagande av ej betalda Produkt(er), larmskyltar och dekaler samt SIM-kort på Kunds bekostnad. Vidare äger NBS rätt att debitera Kund en återtagandeavgift enligt NBS sedvanliga taxor.

12.8 Om NBS Övervakningstjänst används på ett sätt som inte är avsett eller som är i strid med Larmlagen (1983:1097) äger NBS rätt att inställa leverans av Tjänster och att programmera bort Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem förmåga att kommunicera. Samma sak gäller om NBS vid upprepade tillfällen har försökt kontakta Kund samt förvarnat om att utebliven kontakt kan komma att innebära inställd leverans av Tjänst inom en utsatt tid. Om Kunds betalning inte kommit NBS till handa inom tio (10) dagar efter utsänt inkassokrav äger NBS på samma sätt rätt att inställa samtliga Tjänster. Om Kund åsidosätter sitt eller sina användares ansvar enligt punkt 7, exempelvis genom att uppträda aggressivt gentemot NBS egen eller anlitade personal, eller annars bryter mot Avtalet äger NBS rätt att säga upp Avtalet utan möjlighet till ersättning för Kund.

12.9 Vid uppsägning av Tjänst som innefattar kommunikation (exempelvis ett 4G/LTE abonnemang) ska samtliga förfallna fakturor och avgifter betalas och NBS äger rätt att avsluta samtliga Tjänster. Kund har en skyldighet på NBS begäran, att inom tio (10) dagar från Avtalets upphörande ta ut SIM-kort ur Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet, förstöra det och slänga SIM-kortet enligt gällande regler för avfall.

13. Force majeure

13.1 Om NBS fullgörande av förpliktelser enligt Avtalet hindras, försvåras eller försenas till följd av omständighet som ligger utanför NBS kontroll, såsom krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, åsknedslag eller eldsvåda, eller störningar via telenätet, vare sig NBS är part i eller föremål för sådan åtgärd, befrias NBS från skyldighet eller prestation enligt Avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är NBS och/eller våra Samarbetspartners inte skadeståndsskyldiga.

14. Alternativ tvistelösning

14.1 Dessa villkor och Avtalet skall tolkas i enlighet med svensk lag.

14.2 Om Kund anser att en vara eller produkt som Kund köpt av NBS eller Tjänst som NBS ska leverera är felaktig, men NBS inte delar den uppfattningen så föreligger en tvist. För att få en tvist prövad kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i tvistelösningsförfarandet och följer deras rekommendationer.

14.3 För information om vilka rättigheter Kund har som konsument rekommenderar NBS Kund att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

LÅT OSS GÖRA DITT BÅTLIV TRYGGARE

Med marknadens mest avancerade larmsystem levererar vi trygghet och säkerhet till våra kunder. Våra tjänster och produkter anpassas efter er båt samt önskemål. Vårt mål är att trygghetssäkra din vardag, oavsett var du är eller vad du gör. Båtlivet skall ge frihet, inte osäkerhet.

KONTAKTA OSS